Update overleg Chaldeeuwse gemeenschap  
Samenwonen van Chaldeeuwse en Kaagse parochianen in de Kaagkerk - ontwikkelingen

De wil van de leden van de 2 parochies om "samen te gaan wonen” in de Kaagkerk en daarbij het eigendom van de kerk over te dragen aan de Chaldeeuwse parochie hebben we ca. 1 jaar geleden gezamenlijk vastgelegd in een "convenant”. In een mondelinge toelichting tijdens het gesprek met Bisschop Hendriks (Bisdom Haarlem-Amsterdam) over dit voornemen bleek hij hierover gecharmeerd en gaf hij aan dit te willen ondersteunen.
Bisschop Hendriks kan dat echter pas concreet ondersteunen als hij hierover, via interne procedures, positief wordt geadviseerd op basis van een financiële uitwerking.

Begin november jl. zijn de bestuurlijke vertegenwoordigers van beide parochies het eens geworden over de financiële uitwerking van één van de uitgewerkte alternatieven die gebaseerd zijn op deskundige en onafhankelijke taxaties. Tevens is voldaan aan een eis van de zijde van de Chaldeeuwse gemeenschap om te zijner tijd medewerking van de gemeente te kunnen krijgen voor het bouwen van een eigen ontmoetingsruimte aan de achterzijde van de kerk. In reactie op een aanvraag via een speciaal voor een dergelijk doel ingerichte procedure heeft de gemeente een aantal voorwaarden aangegeven op grond waarvan een dergelijk plan mogelijk is.

Bovengenoemde punten zijn in hoofdlijnen vastgelegd in een "Overeenkomst tot eigendomsoverdracht”. Deze overeenkomst is in november jl. aangeboden aan het Bisdom. Deze ligt daar nu te beoordeling.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn regelmatig besproken met enkele vertegenwoordigers binnen de organisaties van beide parochies. 
Dit overleg zal geïntensiveerd worden als bovenstaande overeenkomst, na goedkeuring, in gedetailleerde overeenkomsten nader uitgewerkt kan en moet gaan worden.

Namens de werkgroep, Piet Vermeij